Lyrics

I don't need no
I don't need
I don't need no
I don't need
I don't need no
I don't need
I don't need no
I don't need
I don't need no
I don't need
I don't need no
I don't need

I have a special place for you (tonight, yeah, tonight, yeah)
For you
I have a special place for you (tonight, yeah, tonight, yeah)
For you

That’s not the way it works, way you work, way you work
Yeah, yeah, (Yeah do your thing)
Yeah, yeah, (Yeah do your thing)
Yeah, yeah

I don't need no
I don't need
I don't need no
I don't need
I don't need no
I don't need
I don't need no
I don't need
I don't need no
I don't need
I don't need no
I don't need

Me, me
Me, me, me, me
Me, me
Me, me, me

Me me me me (yeah)
Me me me me (yeah)
Me me me me (yeah)
Me me me me me (yeah)
Me me me me (yeah)
Me me me me (yeah)
Me me me me me (yeah)
me me me me me (yeah)

That’s not the way it work, way you work, way you work
Way way way way it works, way way way it work (yeah)

Me, me me me me uh yeah
(I don't need no, I don't need)
Me, me me me me uh yeah
(I don't need no, I don't need)
Me, me me me me uh yeah
(I don't need no, I don't need)
Me, me me me me uh yeah
(I don't need no, I don't need)
Me, me me me me uh yeah
(I don't need no, I don't need)
Me, me me me me uh yeah
(I don't need no, I don't need)
Me, me me me me uh yeah
(I don't need no, I don't need)
Me, me me me me uh yeah

Me, me
Me, me, me, me yeah
Me, me
Me, me, me yeah

I have a special place for you (tonight, yeah, tonight, yeah)
For you
I have a special place for you (tonight, yeah, tonight, yeah)
For you
Yeah